Confraria

La Confraria de Campaners de Catalunya és una associació sense ànim de lucre, endegada l’any 1987, i constituïda per persones que voluntàriament es dediquen a vetllar per la conservació de les diferents tradicions dins el món campaner. Te fixat el seu domicili i seu social al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, en municipi d'Os de Balaguer, comarca de la Noguera, tot i que moltes reunions de treball es realitzen el Monestir de Montserrat. 

Les seves finalitats son:


a) Promoure, fomentar, divulgar, donar prestigi, protegir, defensar i recuperar les antigues i arrelades tradicions culturals i religioses de les campanes, campanars, campaners, carillons i carillonistes. Particularment aquells usos, costums, i tocs que per la seva idiosincràsia donen una identitat plena i diferenciadora.
b) Organitzar tota mena d'activitats culturals, com conferències, trobades, col·loquis, exposicions, publicacions, així com treballar per a la conservació i enriquiment de les diferents manifestacions culturals i religioses.
c) Fomentar l'amistat entre els confrares aprofitant l'interès d'aquests per les activitats de la Confraria.
Col•labora amb l’Ajuntament d'Os de Balaguer, en la trobada anual de campaners i en les fires d'instal•ladors i fonedors de campanes. Igualment, també dona suport al procés d'establir el futur Museu de la Campana que és previst que ocupi part de les dependències de Castell d’Os, en procés de restauració.
Periòdicament edita la revista “EL BATALL”, a fi i efecte de difondre les diferents noticies i els articles de fons que
s'esdevenen en l'àmbit campaner. Aquesta publicació també pretén fer d'enllaç entre els diversos campaners de
les nostres terres i de més enllà.

Els seus òrgans de govern son l’Assemblea General representada per tots els socis o confrares, i la Junta de Govern o Administració, actualment composada pels següents membres:

CÀRRECS PERSONES
QUE ELS OCUPEN

Administrador en cap:
Vicenç Alfonso i Miret.
Sots - Administrador:
Jaume Tarragona i Ortet.
Secretari:
Valentí Tenas i Bartrina.
Tresorer:
Maria - José Huete i Solsona.
Assessor:
Anna - Maria Reverté i Casas.
Arxiver: 
Josep Prats i Tarsà.
Vocal primer: 
Albert Magarolas i Aixalà.
Vocal segon:
Josep Freixes i Peralba.
Vocal tercer:
Xavier Orriols i Sendra.